Symboly obce

Znak obce

PEČEŤ OBCE

 

 

Archivní průzkum potvrdil existenci pečeti obce Morašice. Doklady představují otisky pečeti v archivních fondech dvou archivů: Starší a velmi dobře zachovalé reliefní otisky do červeného vosku z let 1828 – 1832 jsou uloženy v Eichlerově topografické sbírce v Archivu Národního muzea v Praze, zatímco mladší a velmi nezřetelné otisky téže pečeti pořízené černou barvou na kartonový podklad pocházejí z roku 1839 a nacházejí se v Indikačních skizzách Stabilního katastru v Národním archivu Praha

Doložená pečeť měla kruhový tvar s odděleným opisem po obvodu pečetního pole, jenž označoval obec a její příslušnost k panství Nové Dvory: „PECET + OBCE +MORASSICKE + PANSTWI + NOWODWORSKEHO“

Pečetní obraz sestával z vyobrazení heraldického, dekorativně lemovaného oválného štítu zvaného kartuš, v němž byl znázorněn historický sakrální motiv tzv. beránka Božího v tradiční podobě na knize stojícího a vykračujícího beránka se svatozáří, kterak přidržuje korouhev, přičemž znakový štít byl dále v horní části pečetního pole provázen kalichem a hostií mezi dvěma svěšenými ratolestmi.

NÁVRH ZNAKU OBCE

 

 

„V zeleném štítě nad stříbrno-černě šachovanou sníženou patou stříbrný vykračující beránek Boží se zlatou zbrojí a svatozáří přidržující na zlaté, křížem zakončené žerdi stříbrnou korouhev s červeným kalichem.“

Návrh znaku obce vychází z výše popsané historické pečeti obce jakožto heraldicky ideálního historického podkladu a také z několika heraldicky vhodných relevantních geografických motivů obce.

Obsahuje figuru vykračujícího beránka Božího s korouhví. Obecná figura beránka je doplněna jednak heroldskou figurou šachované paty štítu, která znázorněnými čtvercovými poli – kostkami – připomíná Morašický lom, a jednak další obecnou figurou umístěnou na korouhvi –  jedná se o kalich převzatý z pečeti a připomínající rovněž místní památník.

Vlajka obce

 „Zelený list s dolním osminovým pruhem tvořeným dvanácti střídavě bílými a černými čtvercovými poli. V žerďové části listu bílý vykračující beránek Boží se žlutou zbrojí a svatozáří přidržující na žluté, křížem zakončené žerdi bílou korouhev s červeným kalichem.

 

 

Slavnostní akt udělení znaku a vlajky obci Morašice proběhl 22. června 2016  v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Na návrhu Obecního znaku a vlajky se zasloužil  pan Mgr. Jan Tejkal z Ostravy.

 

 

 

Rychlý kontakt

Morašice 59
535 01 Přelouč Morašice
Pardubický kraj | Česká republika
tel.: +420 606 660 218
email: obecmorasice@volny.cz
IČO: 00580678