Obec Morašice se nachází v Železných horách - 7 km jihozápadně od města Přelouč. První písemná zpráva pochází z roku 1487, kdy ves patřila s počtem 106 obyvatel pod Kolínský hrad.

Na návsi je umístěná zvonička, na kterou se zvonívalo při různých příležitostech a také křížek s nápisem „Ku cti a chvále boží nákladem občanů Morašických postaveno roku 1891“.

Střípky z morašických pamětí se dochovaly až od roku 1914, kdy byl v obci založen Hasičský sbor, do něhož se přihlásilo 12 mužů.

Z roku 1919 se zachovala první zmínka o dolování v lomu Morašice. Kámen zde těžila Pražská železářská společnost. 

V roce 1923 měla obec Morašice 44 domů a 221 obyvatel. Vlastnila 397 orných korců pole, 62 korců luk a 36 korců pastvin.  Byl zde hostinec, provozovaný paní Matičkovou, obchod rodiny Moravcovy, kavárna pana Ducháčka, ale také obchod s dobytkem pana Doležala.

1923: Hostinec v Morašicích

V tomto roce byl také postaven obecní dům s třemi bytovými jednotkami. V budově sídlil i obecní úřad, který měl k dispozici jednu místnost.

V témže roce byl také založen Ochotnický spolek mládeže Morašické, jehož vedení se ujal Josef Moravec.

Dne 16. 7. 1932 byl slavnostně odhalen památník na počest padlým v první světové válce. Jména padlých jsou na něm vyryta.

1932: Památník padlým ve světové válce

Současnost: Památník padlým ve světové válce

V roce 1939 se vybudovala silnice, která vedla ze Zdechovic přes Morašice na Vedralku. Do té doby byla tato silnice hliněná a zpevněná tzv. hatěmi, což byly svazky větví, které zpevňovaly cesty v bažinatých územích. Zavedena byla také telefonní linka do hájovny a do hostince.

V roce 1946 se konaly první poválečné volby a vyhrála je Komunistická strana. V tomto roce mnoho lidí z Morašic odešlo do pohraničí, a to v rámci politiky jejího osídlování.

V roce 1948 se konala tzv. „Rozsvěcená“ na oslavu připojení Morašic k elektrické síti.

V období války, ale zejména v poválečném období, se konalo v obci mnoho společensko-kulturních akcí. Hrála se divadla, pořádaly „Máje“ a plesy, fungoval Svaz žen a Hasičský sbor. Veškerá tato činnost začala v 50. letech upadat.

V roce 1959 vzniklo v Morašicích první zemědělské družstvo, ale lidé měli dobytek ve svých chlévech, protože obec nedisponovala velkokapacitním objektem.  Přibližně v roce 1970 se bytový fond obce zhruba zdvojnásobil, protože lidé přestavovali chlévy na obytné místnosti.  Počet místních občanů se ale zmenšil, žilo jich zde okolo 150, domy byly prázdné, a proto se začaly prodávat jako rekreační objekty – chalupy.

V letech 1972–1973 proběhla v rámci tzv. „Akce Z“ výstavba přístavby hostince.

Současnost: hostinec

 

Do roku 1990 byly Morašice pod obecní správou obce Zdechovice. Od 1. 1. 1991 má obec samostatnou právní subjektivitu.

Starostové obce Morašice
funkční období jméno
1991 - 1994 Jaroslav Černík st.
1994 - 2002 Jiří Matička
2002 - 2018 Jiří Drechsler
2018 - 2022 Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA
2022 - 2023 Petra Živná
2023 - současnost Lukáš Prochocký

Současnost: Obecní úřad

V roce 1999 proběhla v obci výstavba vodovodní sítě a kanalizace, v roce 2005 plynofikace a s ní spojená výstavba nové silnice.

V roce 2016 dovršila obec Morašice 25 let právní subjektivity.  Tento rok byl pro obec i jinak významný.

Dne 19. listopadu 2016 byl na návsi znovu odhalen památník obětem první světové války. Od doby jeho instalace (v r. 1932) byl vlivem povětrnostních podmínek značně poškozen a hrozilo jeho zřícení. Proto musel být demontován. Náklady na opravu pomníku dosáhly téměř výše ročního rozpočtu obce, ale na jejich úhradu se podařilo využít dotačního programu Ministerstva obrany ČR.

2016: Odhalení opraveného pomníku

Obec Morašice však měla v ten den důvodů k oslavám více. Oficiálně byly poprvé představeny také insignie obce vycházející z dochovaných pečetí, jejichž otisk byl nalezen v archivních fondech. Slavnostní akt udělení znaku a vlajky obci proběhl 22. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Základní informace o obci k 31.12.2018
Údaj Hodnota
Katastrální výměra 442 ha
Počet obyvatel 82
Průměrný věk obyvatel 51,23 let  
Počet dětí do 18 let 7
Počet obyvatel starších 60 let 39