nařízení 1/2019

Nařízení obce Morašice č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Morašice

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Morašice
Označení: nařízení 1/2019
Datum schválení: 19.2.2019
Vyhláška vyvěšena: - 10.3.2019
Účinnost vyhlášky: 8.3.2019 - neuvedeno
Aktuálně platná?: ano
Příloh: 1 (zobrazit)

Text vyhlášky:

Nařízení obce Morašice č. 1/2019,

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Morašice

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 19. 2. 2019 usnesením č. 5/4/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 ve spojení s odst. 2 písm. d) a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení

Čl. 1

Úvodní ustanovení

  1. Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které formy nabídky prodeje zboží (dále jen „prodej zboží) a nabídky a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“) prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1 jsou v obci Morašice zakázány.

  2. Účelem tohoto nařízení je ochrana obydlí, zajištění veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci Morašice.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:

  1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb provozovaný formou pochůzky v neveřejných prostorách, zejména obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov určených k bydlení apod. bez předchozí objednávky.

  2. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.

Čl. 3

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území obce Morašice se podomní a pochůzkový prodej zakazují.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů2.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

  1. Porušení povinností stanovených tímto se nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů3.

  2. Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

 

…………………….

 

 

………………………

Ing. Zdeněk Šanda

 

Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA

místostarosta

 

starostka

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 2. 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 10. 3. 2019


1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

2) § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

3 § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích