OZV 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 1/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Morašice
Označení: OZV 1/2016
Datum schválení: 24.5.2016
Vyhláška vyvěšena: - 10.6.2016
Účinnost vyhlášky: 10.6.2016 - neuvedeno
Aktuálně platná?: ano
Příloh: 1 (zobrazit)

Text vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 1/2016

k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 24. 5. 2016 usnesením č. 3/10/2016 usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě
  a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).

 1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zabránit poškození veřejné zeleně a zajistit zlepšení estetického vzhledu obce.

Čl. 2

Čistota ulic a jiných veřejných prostranství

 1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.

 1. Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí znečištění způsobená chovanými zvířaty, odhazováním nedopalků, smetí, papírů, obalů, zbytků jídla a jiných odpadků mimo odpadkové koše, znečišťování splaškovými vodami a jinými závadnými a znečišťujícími látkami a znečišťování porostů, zařízení a vybavení ve veřejné zeleni.

 1. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.

 1. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

Čl. 3

Ochrana veřejné zeleně

 1. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně jednou ročně.

 1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.

 1. Na plochách veřejné zeleně a v prostoru dětského hřiště je zakázáno:

 1. Poškozovat zeleň a prostor dětského hřiště chovem a pohybem zvířat

 2. Rozdělávat oheň (mimo vyhrazené ohniště) a stanovat

Čl. 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

………………………

Ing. Zdeněk Šanda

 

Jiří Drechsler

místostarosta

 

starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 5. 2016

Sejmuto z úřední desky dne: 10. 6. 2016