OZV 1/2018

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MORAŠICE

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Morašice
Označení: OZV 1/2018
Datum schválení: 25.9.2018
Vyhláška vyvěšena: - 15.10.2018
Účinnost vyhlášky: 16.10.2018 - neuvedeno
Aktuálně platná?: ano
Příloh: 1 (zobrazit)

Text vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 1/2018

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MORAŠICE

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 25. 9. 2018 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Morašice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

alternativa 1

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna smluvně jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Zdechovice (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany

 1. a) HZS Přelouč
 2. b) JPO III/1 Řečany nad Labem
 3. c) JPO III/1 Přelouč

(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele JPO III. Obce Zdechovice a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce. Velitel zastupitelstvu obce předkládá návrhy na potřebné materiální zabezpečení SDH a nejméně 1x ročně zprávu o akceschopnosti SDH.

Zastupitelstvo ukládá starostovi předložit zastupitelstvu informaci o stavu požární ochrany v obci a projednávat stav požární ochrany v obci minimálně 1x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce. 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem

na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

 1. a) sklizeň obilovin;
 2. b) dlouhotrvající sucho

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 1. a) období sucha, letní období od 7. do 31. 8.; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem kouření a rozdělávání ohňů ve volné přírodě. 

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno místy k ohlášení požáru, uvedenými v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze č. 1.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec nemá zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. V příloze č. 2 je uvedena smluvní jednotka SDH obce Zdechovice. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3 Přílohy č. 2 a 3 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice obce Zdechovice nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro

hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

 1. a) přirozené
 2. Rybník Ovčín v obci Zdechovice - čerpací stanoviště pro požární techniku je na hrázi rybníka. Využitelná kapacita zdroje je 44 246 m3.
 3. Rybník Zámecký - čerpací stanoviště pro požární techniku je na hrázi rybníka. Využitelná kapacita zdroje je 4 200 m3.
 4. b) umělé (hydrantová síť, požární studny.)
 5. Hydrantová síť není v obci vybudována.

 (2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v článku 5 a jednotce HZS Pardubického kraje územní odbor Pardubice.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1), v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinnen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.

 1. a) Obecní úřad Morašice – starosta, telefon 606 660 218.
 2. b) Veřejná telefonní stanice uprostřed obce.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď

 1. a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
 1. b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály). V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje voláním „HOŘÍ!“

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplacho-vého plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1. 

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/2003 ze dne 27. 12. 2003. 

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení

 

                                                                                                               …………………………

V Morašicích dne 25. 9. 2018                                                                  podpis starosty

 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2018

 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE

 

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

STUPEŇ POPLACHU

POŘADÍ

JPO

POZNÁMKA

I.

1

HZS Přelouč – JPO I

 

I.

2

Zdechovice - JSDH

 

I.

3

Řečany nad Labem – JSDH

 

I.

4

Kladruby nad Labem - JSDH

 

II.

1

Přelouč – JSDH

 

II.

2

Břehy – JSDH

 

II.

3

Týnec nad Labem - JSDH

 

II.

4

Lipoltice – JSDH

 

II.

5

Choltice - JSHD

 

II.

6

Pardubice - HZS

 

III.

1

Lázně Bohdaneč – JSDH

 

III.

2

Rohovládová Bělá – JSDH

 

III.

3

Vrdy – JSDH

 

III.

4

Voleč – JSDH

 

III.

5

Nové Dvory – JSDH

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2018

 

 

     Dislokace JPO

 

     Kategorie JPO

 

       Počet členů

 

 

Minimální počet členů

       v pohotovosti

Zdechovice

JPO III/1

12

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 1/2018

 

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

 

 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 1/2018

 

Přehled zdrojů vody pro hašení, čerpacích stanovišť pro požární techniku.