OZV 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů a evidenci držitelů a psů

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Morašice
Označení: OZV 1/2019
Datum schválení: 19.2.2019
Vyhláška vyvěšena: - 10.3.2019
Účinnost vyhlášky: 10.3.2019 - 31.12.2019
Aktuálně platná?: ne
Příloh: 2 (zobrazit)

Text vyhlášky:

OBEC MORAŠICE

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 1/2019,

o místním poplatku ze psů a evidenci držitelů a psů

 

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 19. 2. 2019 Usnesením č. 5/4/2019 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec Morašice zavádí touto vyhláškou poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) a související evidenci.

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Morašice a u které se pes fakticky zdržuje.

 2. Poplatek ze psů se hradí u psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.1

 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. Obdobně je ustanovení užito i v případě změny trvalého pobytu nebo sídla držitele psa.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost a evidence držitelů a psů

 1. Obec Morašice je prostřednictvím Obecního úřadu správcem poplatku a správcem evidence držitelů a jejich psů dle této obecně závazné vyhlášky (dále jen „evidence“).

 2. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku a evidence vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik poplatkové povinnosti či změnu údajů v evidenci, a to vždy prostřednictvím Registrační karty držitele a psa viz příloha č. 1.

 3. Povinnost ohlásit skutečnosti uvedené v bodě (2) má i držitel psa, který je od poplatku osvobozen.

Čl. 5

Sazba poplatku a způsob úhrady

 1. Sazba poplatku činí 50 Kč za kalendářní rok za každého psa.
 2. Poplatek je možné uhradit v hotovosti osobně k rukám účetní Obce či pověřeného zastupitele Obce (v prodejně) a bezhotovostním převodem na bankovní účet 30525561/0100.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková a evidenční povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci (1), je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne jejího vzniku.

Čl. 7

Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
  1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,

  2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob dle písm. a),

  3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

  4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis2,

  5. člen Svazu záchranných brigád kynologů,

  6. osoba poskytující canisterapii.

 1. Vznik nároku na osvobození je třeba správci poplatku prokázat.

 2. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.3

 2. Sazba poplatku nezaplaceného do skončení kalendářního roku, za který se poplatek hradí, se zvyšuje na trojnásobek, tj. na 150,-Kč/rok. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.4

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2017 „o místním poplatku ze psů“ ze dne 4. 4. 2017.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

 

 

…………………….

   

 

………………………

Ing. Zdeněk Šanda

 

Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA

místostarosta

 

starostka

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 2. 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 10. 3. 2019


1 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

2 např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

3 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

4 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích