OZV 2/2019

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Morašice
Označení: OZV 2/2019
Datum schválení: 19.2.2019
Vyhláška vyvěšena: - 10.3.2019
Účinnost vyhlášky: 10.3.2019 - 31.12.2019
Aktuálně platná?: ne
Příloh: 1 (zobrazit)

Text vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2019,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 19. 2. 2019 usnesením č. 5/4/2019 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Morašice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)1.

Čl. 2

Poplatník

 1.  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 1. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

 2. Poplatník dle článku 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 3. Poplatník dle článku 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena:

  1. z částky 250,-Kč za kalendářní rok a

  2. z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 1. Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
  166 492,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady ve výši 166 492,--Kč děleno 98 (75 počet osob s pobytem na území obce plus 23 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) se rovná 1 698,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,-Kč.

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5

Čl. 5

Splatnost a forma úhrady poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a 30. září příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 3. Poplatek je možné uhradit v hotovosti osobně k rukám účetní Obce či pověřeného zastupitele Obce (v prodejně) a bezhotovostním převodem na bankovní účet 30525561/0100.

Čl. 6

Osvobození

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

  3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6

 2. Sazba poplatku nezaplaceného do skončení kalendářního roku, za který se poplatek hradí, se zvyšuje na trojnásobek, tj. na 1 500,-Kč/rok. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
  8

 2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.9

 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.10

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
ze dne 22. 9. 2015.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

 

 

…………………….

   

 

………………………

Ing. Zdeněk Šanda

 

Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA

místostarosta

 

starostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 2. 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 10. 3. 2019


1 § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

8 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

9 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

10 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích