OZV 3/2019

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Morašice

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Morašice
Označení: OZV 3/2019
Datum schválení: 19.2.2019
Vyhláška vyvěšena: - 10.3.2019
Účinnost vyhlášky: 10.3.2019 - 31.12.2019
Aktuálně platná?: ne
Příloh: 1 (zobrazit)

Text vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 3/2019,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Morašice

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 19. 2. 2019 usnesením č. 5/4/2019  usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Morašice1, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
  a) Biologické odpady rostlinného původu,
  b) papír,
  c) plasty včetně PET lahví,
  d) sklo čiré,e) sklo barevné,
  f) nebezpečné komunální odpady,
  g) objemný odpad,
  h) směsný komunální odpad.

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na návsi u hostince „Pod lipami“ a jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  a) papír – modrá barva,
  b) sklo čiré – bílá barva,
  c) sklo barevné – zelená barva,
  d) plasty včetně PET lahví – žlutá barva,.

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, obecním rozhlasem a na úřední desce.

 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 3).

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, obecním rozhlasem a na úřední desce.

 3. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 3).

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob.
 2. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  a) typizované sběrné nádoby – popelnice a kontejnery, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
  b) typizované odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu
 3. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou.

Čl. 7

Informace o nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné využít velkoobjemových kontejnerů, které budou přistaveny na základě objednávky objednatele; přistavení, vyvezení a uložení stavebního odpadu jsou nákladem objednatele. Objednávky přijímá obecní úřad.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 8/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Morašice, ze dne 22. 9. 2015.

 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

 

 

…………………….

   

 

………………………

Ing. Zdeněk Šanda

 

Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA

místostarosta

 

starostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 2. 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 10. 3. 2019


1Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)