OZV 4/2019

Obecně závazná vyhláška obce Morašiceč. 4/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Morašice
Označení: OZV 4/2019
Datum schválení: 5.3.2019
Vyhláška vyvěšena: - 22.3.2019
Účinnost vyhlášky: 22.3.2019 - neuvedeno
Aktuálně platná?: ano
Příloh: 1 (zobrazit)

Text vyhlášky:

OBEC MORAŠICE

Obecně závazná vyhláška obce Morašice

č. 4/2019,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 5. 3. 2019 usnesením č. 5/5/2019 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1

Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky

  1.  U zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona, tj. u budov obytných domů a ostatních budov tvořících příslušenství k budovám obytných domů z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy, a u ostatních zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. f) zákona, tj. u ostatních zdanitelných jednotek, se stanovuje koeficient ve výši 1,4, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona.
  2. U zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) zákona, tj. u budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinného domu užívaného pro rodinnou rekreaci a budov plnících doplňkovou funkci k těmto budovám s výjimkou garáže, se stanovuje koeficient 1,5, kterým se násobí základní sazba daně, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona.

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 7/2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, ze dne 22. 9. 2015.

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

 

…………………….

   

 

………………………

Ing. Zdeněk Šanda

 

Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA

místostarosta

 

starostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 3. 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 22. 3. 2019